دوره طلبه تحول آفرین

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، مرکز نوآوری آلاء و مدرسه علمیه معصومیه برگزار کرد. رویدادی برای…

۱۸
رایگان!