از ساعت 19 تا 21 روز یکشنبه 14 رجب 

 

آدرس: قم، بلوارامین، کوچه 8، ساختمان جامعه المرتضی، مرکز نوآوری آلاء