اطلاعات تیم و اطلاعات فردی مدیر تیم

مرحله 1 از 11

9%
  • در صورت مجرد بودن عدد 1 متاهل بودن 2 و در صورت داشتن فرزند تعداد فرزندان به عدد 2 اضافه میشود