ثبت نام در نشست اقتصاد اسلامی با رویکرد محرومیت زدایی

لینک ورود به جلسه به صورت مجازی
https://meet.ala.org.ir/b/aal-tdk-wpt-ohz