خلاصه طرح

مرحله 1 از 2

50%
  • در توضیح ایده و طرح خود حتماً موارد زیر را در نظر بگیرد: 1. توضیح تجربه و پیشینه قبلی خود 2. انگیزه ای که باعث پیگیری و شکل گیری ایده شد 3. توضیح و بررسی ایده های مشابه و مزیت رقابتی شما 4. توضیح و بیان خلع هایی که نبود این طرح یا ایده ایجاد می کند و چگونه انجام و به ثمر رساندن این ایده به حل وکاهش آن خلع ها کمک می کند 5. توضیح ایده به شکلی باشد که در هنگام ارائه ایده مخاطب قانع شود. 6. چشم انداز آینده در توضیح ایده ترسیم شود
  • حتماً در این قسمت موارد زیر آورده شود: 1. زمان شروع کسب و کار یا ایده 2. نام مؤسسین و سمت و نقش هایشان 3. تعداد کارمندها 4. محل انجام ایده و طرح
  • این بخش شامل نمونه هایی از رشد قبیل نکات جالب مالی و بازار کار به طور مثال مانند افزایش حاشیه سود در هر سال می باشد و یا هر نکته ای که باعث ترغیب به سرمایه گذاری و یا مشارکت در انجام و یا توسعه ایده شما می شود.