موضوعات

نوآوری و تبلیغ بین الملل

  نوآوری چیست و چگونه انجام می‌شود؟!

📣 ارائه توسط آقای موحدی

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  نخبه کیست؟!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام سید هادی حسینی (موسس استارتاپ اوجمان)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  قدم های خلاقیت!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام جوان آراسته

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  بهترین روش مدیریت کسب و کار!

📣 ارائه توسط آقای موحدی

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  ویژگی های انسان خلاق!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام جوان آراسته

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  یکی از از قدم های خلاقیت نترسیدن است!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام جوان آراسته

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  فروشنده مهمتر است یا مشتری؟!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام بطحائی (منتور)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  مخاطب چه می خواهد؟!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام بطحائی (منتور)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  نقش ایدئولوژی در مقابله اقتصاد ایران و آمریکا

📣 ارائه توسط آقای مستقیمان (مدیرعامل شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  استارتاپ چیست؟

📣 ارائه توسط آقای مستقیمان (مدیر عامل شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  علت گسترده شدن فرهنگ غربی!

📣 ارائه توسط آقای مستقیمان (مدیرعامل شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  استارتاپ از کجا شروع می شود؟

📣 ارائه توسط آقای مستقیمان (مدیرعامل شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  استارتاپ فکتوری چیست؟

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  چه چیزهایی در استارتاپ های محتوایی قابل عرضه است؟

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  فلسفه استارتاپ چیست؟

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  حمایت های مالی از استارتاپ ها!

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

 

  صندوق های سرمایه گذاری چه کارهایی انجام می دهند؟

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

  کار مراکز رشد!

📣 ارائه توسط آقای نواب (موسس شتابدهنده صدران)

👈 برشی از رویداد شکوفا 5و6 اسفندماه 1400

جمعیت

 

  ما باید بحران جمعیت را با مفاهیم خودمان حل کنیم، نه با گرته برداری خارجی!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی (مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

  دوران طلایی سالمندی!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی (مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

  باید در حل بحران جمعیت نگاه آینده نگر داشته باشیم!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

  مراقبت از مفهوم سالمندی در هشدارهای جمعیتی!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی (مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 برای رشد جمعیت در راستای مبانی‌مان نیاز به انگیزه‌های واقعی فرزندآوری داریم

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی (مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 تأثیر تبلیغ فرزندآوری در سبک زندگی

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 تأثیر تصویر فرزند خانواده برای حل بحران مسأله جمعیت

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 خطر سناریوهای سلبی برای حل بحران جمعیت!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 وضعیت حساس کشور در مسأله جمعیت!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 تأثیر کار فرهنگی در حل بحران مسأله جمعیت!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 وضعیت قانون و سیاست گذاری نسبت به بحران جمعیت!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 تأثیرنگاه تهدید محور یا نگاه فرصت محور در حل بحران جمعیت

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 ایده های خلاقانه برای حل بحران جمعیت

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 نوع نگاه ما به آینده بحران جمعیت، نباید تاریک باشد

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 اهمیت مخاطب شناسی در حل بحران جمعیت

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 ریشه بحران جمعیت!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 

 باید در حل بحران جمعیت نگاه آینده نگر داشته باشیم!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

 وضعیت جمعیتی کشور در حال حاضر!

📣 ارائه توسط سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی(مشاور امور بانوان شهرداری تهران)

👈برشی از رویداد نوآوری و جمعیت مورخ  1402/02/21

تبلیغ بین الملل

 

  کار جمعی در کلام رهبری!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

  دشمن به دنبال جنگ شناختی است!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 مقیاس کار هجومی باید بزرگ باشد!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 عصر پسا حقیقت!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 تأثیر کلمات در رسانه!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 قوی بودن و بنیه داشتن در کار رسانه ای!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 رسانه های اجتماعی باعث پیروزی غزه شدند!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 جنگ در فضای مجازی!

📣 ارائه توسط محمد لسانی  (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 بهره برداری از برخی علوم غربی!

📣 ارائه توسط محمد محمد معلی (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 رسانه صدای مظلومیت فلسطین را به جهان می رساند

📣 ارائه توسط محمد محمد معلی (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

 

 حرکت جهادی در رسانه!

📣 ارائه توسط محمد محمد معلی (کارشناس و استاد سواد رسانه)

👈برشی از رویداد مهارت های نوآورانه تبلیغ بین‌الملل در فضای مجازی 1402/08/25

اقتصاد اسلامی

 

  راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ جریان اقتصادی اربعین نمونه بارز از اقتصاد مردم بنیان است

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

✅ نقش مردم در نظام اقتصادی اسلام

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

  یکی از نتایج دانش بنیان‌ها بسط ید ولی فقیه است …

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

  نمود آموزه‌های اخلاقی ضعیف مسیحیت در اقتصاد غرب 

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 منابع مالی ایرانی ها برای خانه دار شدن در مقایسه با کشورهای غربی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیرطیبی (پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 تنها راه حل رهبری برای حل مشکلات کشور

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 مدل عملیاتی بانکداری اسلامی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده 

👈برشی از نشست اقتصاد با موضوع الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی (آبانماه 1402)

 الگوی عملیاتی مردم سالاری اقتصاد دینی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 جایگاه اخوت اسلامی در عرصه اقتصاد

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 جایگاه ربا در نظام سرمایه‌داری

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 رویکرد شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 عدم پیوستگی تولید، توزیع و مصرف

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 چرخه باطل تورم

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 مفاسد تمرکز ثروت در جامعه

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 آیا یارانه می تواند فقر را برطرف کند؟

📣 ارائه توسط حجت الاسلام دکتر یوسفی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

  برنامه دشمن برای ایران در هر ده سال

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 برداشت اشتباه از اقتصاد مقاومتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 مدل عملیاتی اقتصاد مقاومتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 ارزش و ضریب را باید به کار بدهیم!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 نگاه جریانات مختلف به اقتصاد مقاومتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 مدل عملیاتی اقتصاد مقاومتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 ایجاد نظام اقتصادی دور از ذهن نیست!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 تنها نقش مردم در اقتصاد در نظام سرمایه سالاری

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 سیر به کیفیت رسیدن کالای خارجی!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 جریانی که به اقتصاد اسلامی باور دارد، تا به حال چه کاری انجام داده است؟

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری (دبیر جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 تأثیر منطق بازار در خدمات عمومی در غرب

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 اگر جریان تحریف کنار برود، جریان تحریم کنار می رود!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 نگاه کلان به ده سال گذشته ایران

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 صنعت های برتر تأثیرگذار در شاخص اقتصادی آمریکا

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 مصادیق مختلفی که ثابت می کند لایه های اخوت در ایران، تأثیر کلان دارد، نه تأثیر خرد

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 تأثر اقتصاد دانشگاهی در اقتصاد ایران

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 روایت مسکن در تحلیل صحیح نظام اقتصادی ایران

📣 ارائه توسط حجت الاسلام امیری طیبی(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه)

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 نظر رهبری در مورد اقتصاد دولتی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ توانایی شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی 

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

✅ بهترین راه مقابله شرکت های دانش بنیان در برابر انحصارطلبی ها

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ رشد اقتصادی ایران

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ باور به مردم در نظام سرمایه داری وجود ندارد!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

✅ داستان تورم

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ نقش مردم در نظام اقتصادی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ چرا نفت دولتی است؟

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

✅ مشارکت دادن مردم در طرح های کلان اقتصادی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

 

✅ اگر جنگل و مراتع طبیعی به مردم واگذار شود!

📣 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی

👈برشی از رویداد دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی1402/07/13

 

✅ خودرو

📣 ارائه توسط جناب آقای حسینی

👈برشی از نشست اقتصاد با موضوع خودرو مورخ آبانماه 1402

 

 

✅ بانک نباید وارد فعالیت های اقتصادی شود

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از نشست اقتصاد مورخ آبانماه 1402

 

 

✅ مدل عملیاتی بانکداری اسلامی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از نشست اقتصاد مورخ آبانماه 1402

 

✅ مالک شرکت دانش بنیان در نظام اقتصادی

📣 ارائه توسط حجت الاسلام قنبرزاده

👈برشی از نشست اقتصاد  مورخ آبانماه 1402

 

 

✅ تأثیر مشاغل برتر در کاهش تورم

📣 ارائه توسط حجت الاسلام کشوری

👈برشی از نشست اقتصاد  مورخ دیماه 1402

 

 

✅ دو اصل مهم در تبادل بایع و مشتری که باعث از بین رفتن تورم می شود

📣 ارائه توسط حجت الاسلام کشوری

👈برشی از نشست اقتصاد  مورخ دیماه 1402