روز
ساعت
دقیقه

حجت الاسلام جلالی: مدیر پروژه الگوهای محرومیت زدایی نهادها و بنیادها

لینک ورود به صورت مجازی:

https://meet.ala.org.ir/b/aal-tdk-wpt-ohz  

راه های ارتباطی با مرکز نوآوری آلاء