روز
ساعت
دقیقه

سید امیرحسین حسینی: پژوهش گر اقتصادی

لینک ورود به صورت مجازی:

https://meet.ala.org.ir/b/aal-rai-oxj-um1

راه های ارتباطی با مرکز نوآوری آلاء