تعداد ایده‌های ارسالی: 50

تعداد ایده‌های پذیرفته شده: نامشخص

تعداد ایده‌های ارسالی: 55

تعداد ایده‌های پذیرفته شده: نامشخص

تعداد ایده‌های ارسالی: 500

تعداد ایده‌های پذیرفته شده: 30